Den här dataskyddsbestämmelsen beskriver hur vi behandlar personrelaterade data vid användning av vår websida.

1. Vad är personrelaterade data?

Personrelaterade data är alla informationer som hänför sig till en naturlig person, som är identifierad eller som går att identifiera. Det kan då röra sig om data, som man kan hänföra till dig personligen, t.ex. namn, adress, epostadresser, användarbeteende.

2. Ansvarigt organ

Ansvarigt organ enligt artikel 4 nummer 7 i den tyska dataskyddsförordningen (Datenschutz-Grundverordnung) (DSGVO) är
KYB Europe GmbH
Langfeldstrasse 11,
80939 München,
TYSKLAND
Epost:, data.protection@kyb-europe.com

3. Vilka data registrerar vi?

Vår websida är tänkt att användas för informationer. Intresserade användare kan här informera sig om vårt företag och våra produkter. De data och informationer som vi registrerar kan delas in i följande kategorier:

Automatiskt registrerade data: När du öppnar och använder vår websida, så får vi automatiskt informationer inklusive personrelaterade data, genom den teknologi som du använder dig av och informationer om hur du använder denna och om vår websida.

 • Protokolldata omfattar data som din browser skickar automatiskt till vår websida: Dessa protokolldata innehåller informationer om
  • din IP-adress;
  • datum och klockslag för frågan;
  • tidszonsdifferensen jämfötd med Greenwich Mean Time
  • begärd URL (konkret sida);
  • åtkomststatus/HTTP-statuskod
  • varje gång överförd datamängd;
  • den websida som begäran kommer ifrån (Referral-URL);
  • browser typ och browser språkinställning;
 • Cookies/Beacons: Vi använder cookies och webbeacons och vi tillåter dessutom våra samtalspartner att använda de här trackingteknologierna på vår websida. Cookies är små informationsenheter, som din browser automatiskt sparar i din dators arbetsminne. I cookies ingår olika data, som t.ex. informationer om de olika aktiverade sidorna, hur ofta de har aktivertas vilka aktioner du har genomfört på vår websida. Dessa data pseudonymiseras, så att det inte längre är möjligt att samordna dessa data med en särskild användare. Ytterligare informationer om vilka cookies vi använder och om hur vi tillämpar den här teknologin, hittar du i vår Cookie Policy.

Data och informationer som har skickats av dig: När du tar kontakt med oss på grund av allmänna frågor om vårt företag eller våra produkter eller på grund av problem med vår kundservice, så sparar vi de personrelaterade data som sänds till oss tillsammans med eposten och behandlar dem. Vid behov tar sedan vår kundservice kontakt med dig och ber om ytterligare data och informationer.

4. Hur använder vi de data som har registrerats om dig? På vilken rättslig grundval är den här användningen baserad?

Vi använder, sparar och behandlar informationer, inklusive personrelaterade data, om dig, i följande syfte och baserat på följande rättslig grundval:

Tillhandahållande, förbättring, vidareutveckling och säkerhet gällande websidan: De protokolldata som vi automatiskt registrerar om dig, behöver vi, för att över huvud taget kunna ställa vår websida till ditt förfogande, med dess funktioner, Dessutom använder vi dessa informationer och data för att optimera våt websida och för att kunna garantera våra IT systems säkerhet. I detta syfte är det nödvändigt att spara din IP adress under sessionen.

Vi använder protokolldata inom ramen för vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla och kontinuerligt vidareutveckla vår websida. Den rättsliga basen för denna användning av protokolldata är artikel 6 första stycket bokstav f DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung: den tyska dataskyddsförordningen).

Analys: De informationer och data, som vi genererar med hjälp av cookies använder vi för att analysera användningen av vår websida. Genom detta får vi veta mer om hur ofta en sida aktiveras, hur användaren agerar och hur länge denne stannar kvar på sidan och på så sätt kan vi dra slutsatser om vilka innehåll på vår websida som intresserar användaren särskilt och vilka som är mindre intressanta. Detta kommer vi sedan eventuellt att ta hänsyn till vid våra kommande uppdateringar och vid ny design av vår websida.

Vi har ett berättigat intresse av att kunna analysera användningen av vår websida. Endast på det här sättet får vi veta om och hur vår websida väcker intresse och så blir det möjligt för oss att planera och använda våra resurser bättre. Den rättsliga basen för användningen av cookies i analyssyfte är artikel 6 första stycket bokstav f DSGVO.

Marknadsföring och reklam: Data från cookies och webbeacons använder vi dessutom för att visa reklam på vår websida eller tredje företags websidor. Dessa data kan informera om hur du rör dig på nätet och vilken reklam du har intresserat dig speciellt för, eftersom du har klickat på denna särskilt ofta. På så sätt kan våra webpartner utforma sin reklam mera målinriktat och rekommendera köp som är baserade på just dina intressen och preferenser.

Vi har ett berättigat intresse av att kunna använda oss av dina data inom ramen för vår marknadsföring och reklam, eftersom vi önskar att erbjuda dig våra produkter och de produkter, som du kan vara intresserad av. Vidare kan vi med hjälp av de data vi får tillgång till genom cookies få en uppfattning om hur effektiva våra reklamkampanjer är och detta är något som hjälper oss att planera och budgetera vår reklam. Den rättsliga grundvalen för användningen av cookies i analyssyfte är artikel 6 första stycket bokstav f DSGVO.

Kommunikation och kundservice: De data som du meddelar oss, när du tar kontakt med oss, använder vi för att kunna besvara din förfrågan snabbt och på bästa möjliga sätt. Användningen av dina data inom ramen för en allmän företags- och produktrelaterad kommunikation med dig, motsvarar våta berättigade intressen enligt artikel 6 första stycket bokstav f DSGVO.

Om det rör sig om en konkret servicefråga, så används dina data för att genomföra avtalet, respektive för att genomföra åtgärder innan avtalet ingås i överensstämmelse med din ansökan enligt 6 första stycket bokstav b DSGVO.

5. Delar Ni data och informationer om mig med andra?

För att tillhandahålla vår websida och för att uppnå de syfteh som har skildrats ovan, samarbetar vi med flera olika serviceföretag, det rör sig här om flera olika företag, som vi har tagit med på våra websidor och som vi informerar dig om enligt våra upplysningar:

 • Google products: OVi bifogar på vår websida produkter från företaget Google, LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA. Google registrerar och sparar data via cookies, som visas på din dator (gällande cookies se redan ovan). Det rör sig om följande produkter:
 • Google Analytics: Gällande Google Analytics rör det sig om ett analystool, som informerar oss om användningen av websidan. I detta syfte placerar vi respektive Google cookie på din dator, som registrerar ditt beteende på vår websida och skickar detta vidare till Google. Med hjälp av dessa dara upprättar Google analysrapporter om användningen av vår websida. Eventuellt överför Google även de här informationerna till tredje part, om detta är föreskrivet i lag eller om tredje parter behandlar dessa data på uppdrag av Google. Vi har programmerat Google Analytics på så sätt att din IP adress anonymiseras. Innan dessa data skickas till Google servern i USA kortas din IP adress av av Google inom EUs medlemsstater samt i avtalsstaterna inom den Europeiska Ekonomiska Zonen. Därigenom kan man inte följa IP adressen till dess ursprung. Endast i undantagsfall överförs IP adressen till en Google server i USA och avkortas där.
  Ytterligare informationer om Google Analytics återfinns p: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.
 • Google Maps: För att vi ska kunna visa dig vägen till vår närmaste filial och underlätta planeringen av din resa dit, finns det kartor på våra websidor (Maps) från Google Maps. När du öppnar våra websidor, som innehåller Google Maps, behandlar och använder Google de data som förmedlas till dem,datum och tid för din användning samt din IP adress och den adress som du har angett vid planeringen av din resa. Innan Google registrerar dina data ber vi dig naturligtvis att godkänna detta i överensstämmelse med paragraf 6 (1)(a) GDPR (DSGVO –Datenschutz-Grundverordnung). Ytterligare informationer om Googles data registreringen hittar du i Google dataskyddsbestämmelser. Här är det dessutom möjligt att ändra och anpassa dina personliga dataskyddsinställningar.
  Utförliga informationer om hur Google förvaltar dina personliga data finns på https://support.google.com/accounts/topic/7188671?hl=en&ref_topic=3382254.
 • Google Youtube: För att kunna presentera åskådliga exempel på vårt företag och våra rutiner så integrerar vi videos från YouTube, LLC 901 Cherry Avenue, 94066 San Bruno, CA, USA, ett företag som tillhör Google. När di besöker en websida, som innehåller en YouTube video, placerar YouTube cookies på din dator. Genom dessa cookies får YouTube informationer om ditt besök på vår websida och meddelar huruvida du har tittat på den här videon. Tänk vänligen på att vi har lagt in dessa videos med aktiverad ”Enhanced Data Protection Mode“. Detta innebär att YouTube inte delar de här informationerna med någon annan Google service, i synnerhet inte med sitt reklamnätverk DoubleClick. YouTube får dock överföra de här informationerna även till ditt medlemskonto, om du är medlem i YouTube och du är anmäld på ditt medlemskonto. Du kan förhindra att YouTube samordnar informationerna med ditt medlemskonto, genom att du, innan du besöker vår websida, avanmäler dig från ditt medlemskonto: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
  • StatusCake: Ytterligare informationer om dataskyddet hos StatusCake hittar du på följande länk: https://www.statuscake.com/privacy-policy/. Vi använder oss av StatusCake från TrafficCake Limited, Third Floor, 12 East Passage, London EC1A 7LP, England. StatusCake är en Monitoring-Service, som övervakar sina komponenters användning och beteende, så att prestanda, drift, underhåll och åtgärdande av fel kan förbättras. I detta syfte placerar StatusCake på din dator cookirs, som registrerar hur du använder vår websida. 
  • WordFence: Vi använder oss av Word Fence från Defiant, Inc., 800 5th Avenue, Suite 4100, Seattle, WA 98104, USA. Word Fence är en websidas säkerhetstjänst, som övervakar datatrafiken på nätet, för att maximera säkerheten och för att avvärja illvilliga angrepp. I detta syfte placerar Word Fence cookies på din dator och följer och sparar IP adresser samt användarens plats. Ytterligare informationer om dataskyddet hos Word Fence hittar du under följande länk:: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/

6. How long will my data be stored?

Vi sparar dina data, som du har ställt till vårt förfogande, endast under den tid, som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla den uppgift, för vilken du har gett oss dina data eller så länge som krävs för att vi ska kunna iaktta lagbestämmelserna.

(“Im Falle der von ….“, felaktig sats, ö.a.) När det gäller protokolldatafiler, som vi använder oss av för arr kunna erbjuda vår websita, är detta fallet varje gång en session har avslutats. Protokolldatafiler som används för säkerhetssyften och som åhvärds för att förhindra angrepp på våra websidor, raderas senast efter 7 dagar automatiskt. Den tid under vilken cookies och liknande teknologier finns kvar varierar mellan 24 timmar och 8 år.

7. Sänds data även till mottagare utanför EU respektive utanför den Europeiska Ekonomiska Zonen?

Vi skickar även personrelaterade data vidare till tredje parter respektivetill firmor, som behandlar order, vilka har sitt affärssäte utanför den Europeiska Ekonomiska Zonen. I det här fallet säkerställer vi antingen att mottagaren har en lämplig dataskyddsnivå (t.ee. på grund av ett lämplighetsbeslut av EU kommissionen för respektive land, genom att mottagaren förelägger sin egen certifiering för EU-US-Privacy Shield eller genom att det föreligger en överenskommelse om så kallade avtalsklausuler gällande iakttagande av EU Standard för EU, med mottagaren) respektive genom ett omfattande godkännande från våra användares sida, innan vi sänder dessa data vidare.

Från oss kan du erhålla en översikt över mottagarna i Tyskland och en kopia av de konkret överenskomna regleringarna av säkerställandet av en lämplig dataskyddsnivå. Till detta använder du vänligen uppgifterna i avsnittet ”Kontakt“.

8. Vilka rättigheter har jag?

Enligt den tyska förordningen om dataskydd (Datenschutz-Grundverordnung) har du rätt att få informationer. ( uskunft = Auskunft? ö.a.), korrigering, möjlighet till överföring och radering av dina data.

Om databehandlingen är berättigad på grund av ett berättigat intresse och dessa data inte är tvingande nödvändiga för driften av denna homepage (detta gäller i synnerhet för protokollfiler), så kan du förbjuda databehandlingen för framtiden.

Din rätt till bestridande i samband med Google produkter: Du kan förhindra att Google sparar data på olika sätt, genom att

 • du ställer in din browser så att cookies inte accepteras. Att dölja tredje parts cookies leder i synnerhet till att du inte får några annonser från tredje företag. Men vi gör dig uppmärksam på att du eventuellt i så fall inte kan använda vår websidas alla funktioner i full omfattning.
 • du för produkten ”Google Analytics“ kan ladda ner och installera Browser-Add-On, en produkt som erbjuds av Google, med följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;
 • Du kan ladda ner och installera Browser-Add-On, en produkt som erbjuds av Google, från följande länk, för att förhindra, att Google, använder sig av dina intressen för att visa användar- respektive intressebaserad reklam: http://www.google.com/settings/ads/plugin;
 • Deaktivera intressebaserade annonser från företag, som är en del av självregleringskampanjen “About Ads“, via länken:http://www.aboutads.info/choices dock raderas den här inställningen om du raderar dina cookies.

Din rätt att inlägga besvär vid en kontrollmyndighet: Din rätt att inlägga besvär vid en kontrollmyndighet (Aufsichtsbehörde) (i Sverige: Datainspektionen, ö.a.): Utan inverkan på de ovan skildrade rättigheterna har du rätt att inlägga besvär vid en kontrollmyndighet, i synnerhet i den medlemstat där du bor, där du har din arbetsplats eller på den ort, där den antagna överträdelsen har ägt rum, om du anser, att behandlingen av de personrelaterade data, som berör dig, utgör en överträdelse av reglerna i DSGVO.

Den kontrollmyndighet, där besväret har lämnats in, informerar besvärsföraren om situationen samt om resultaten av besväret inklusive möjligheten till ett rättsmedel vid domstol i överensstämmelse med artikel 78 DSGVO.

9. Kontakt

(i Tyskland: Datenschutzbeauftragter, i Sverige: Datainspaktionen, ö.a.)
Varje berörd person kan när som helst vända sig till Datenschutzbeauftragter vid KYB Europe GmbH med frågor och förslag till temat dataskydd, epostadress: data.protection@kyb-europe.com eller som följer:
Datenschutzbeauftragter der KYB Europe GmbH
– persönlich – (personligen)
Fritz-Vomfelde-Str. 20
40547 Düsseldorf, Germany
Tel.: +49 (0) 211 538 059 – 174