Gegevensbeschermingsbepalingen

Deze gegevensbeschermingsverklaring beschrijft, hoe wij persoonsgegevens bij het gebruik van onze website verwerken.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens gaat het om al de informatie die op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon betrekking heeft. Daarbij kan het gaan om gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, bijvoorbeeld namen, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

2. Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instantie conform artikel 4 nr. 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de firma

KYB Europe GmbH
Langfeldstrasse 11,
80939 München,
Duitsland
E-mail: data.protection@kyb-europe.com

3. Welke gegevens registreren wij?

Onze website dient in eerste instantie voor informatief gebruik. Geïnteresseerde gebruikers kunnen zich over onze onderneming en onze producten informeren. De door ons verzamelde gegevens en informatie kunnen in volgende categorieën ingedeeld worden:

Automatisch verzamelde gegevens: Wanneer u onze website oproept en gebruikt, verzamelen wij automatisch informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, via de door u gebruikte technologie en informatie, hoe u daarvan en van onze website gebruik maakt.

 • Logbestanden en informatie over apparaten: Logbestanden omvatte gegevens die uw browser automatisch aan onze webserver overmaakt. Deze logbestanden omvatten informatie over
  • uw IP-adres
  • de datum en het tijdstip van de aanvraag
  • het tijdzoneverschil tegenover Greenwich Mean Time
  • de opgevraagde URL (concrete pagina)
  • toegangsstatus/HTTP-statuscode
  • de telkens overgedragen hoeveelheid gegevens
  • de website, van welke de aanvraag komt (Referral-URL)
  • het browsertype en de taalinstelling van de browser
 • Cookies/Beacons: Wij maken gebruik van cookies en Web-Beacons en laten bovendien onze zakenpartners het gebruik van deze Tracking-technologieën op onze website toe. Cookies zijn kleine informatie-eenheden die uw browser automatisch in het werkgeheugen van uw computer achterlaat. In cookies zijn uiteenlopende gegevens vervat, zoals bijvoorbeeld informatie over de opgeroepen pagina’s, de frequentie van de oproepen van pagina’s en de door u ondernomen acties op onze website. Deze gegevens worden gepseudonimiseerd, zodat een toewijzing van de gegevens aan een bepaalde gebruiker niet meer mogelijk is. Bijkomende informatie over welke cookies wij gebruiken en hoe wij deze technologieën toepassen, kunt u in onze Cookierichtlijn terugvinden.

Door u overgemaakte gegevens en informatie: Wanneer u met ons wegens algemene vragen over onze onderneming of onze producten of wegens problemen met onze klantenservice contact opneemt, zullen wij de met de e-mail overgemaakte persoonsgegevens opslaan en verwerken. Eventueel zal onze klantenservice met u contact opnemen en bijkomende gegevens en informatie opvragen.

4. Hoe maken wij gebruik van de van u verzamelde gegevens? Op welke wettelijke basis is het gebruik gebaseerd?

Wij gebruiken, bewaren en verwerken informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, over u voor de volgende doeleinden en op grond van de volgende wettelijke basis:

Beschikbaarstelling, verbetering, verdere ontwikkeling en veiligheid van de website: De door u automatisch verzamelde logbestanden gebruiken wij om u al helemaal de website, met inbegrip van haar functionaliteiten, ter beschikking te stellen. Bovendien maken wij gebruik van deze informatie en gegevens om onze website te optimaliseren en om de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen. Te dien einde moet uw IP-adres voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

Wij maken gebruik van logbestanden in het kader van ons gerechtvaardigd belang bij de beschikbaarheid en continue verdere ontwikkeling van onze website. Wettelijke basis van het gebruik van de logbestanden is artikel 6 lid 1 lit. f AVG.

Analyse: De informatie en gegevens die wij door middel van cookies genereren, gebruiken wij om een analyse van het gebruik van onze website

uit te voeren. Daardoor vernemen wij meer over het aantal oproepen van een pagina, het gebruikersgedrag of de verblijfsduur en kunnen zodoende conclusies trekken, welke inhoud van onze website voor de bezoekers zeer bijzonder en welke minder interessant is. Daarmee zullen wij dan in bepaalde omstandigheden in het kader van toekomstige updates en vernieuwingen van onze website rekening houden.

Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij, het gebruik van onze websites te analyseren. Alleen zo kunnen wij weten, of en hoe onze website al helemaal belangstelling wekt en is het voor ons mogelijk om onze ressources beter te plannen en te benutten. Wettelijke basis voor het gebruik van cookies voor analysedoeleinden is artikel 6 lid 1 lit. f AVG.

Marketing en reclame: De gegevens uit cookies en Web-Beacons gebruiken wij bovendien op reclame op onze websites of op websites van derden te laten verschijnen. De gegevens kunnen er uitsluitsel over geven, hoe u op het internet surft en voor welke reclame u in het bijzonder belangstelling getoond hebt, omdat u deze aangeklikt hebt. Daardoor kunnen onze reclamepartners hun reclame veel doelgerichter benutten en aanbevelingen op basis van uw interesses en voorkeuren geven.

Bij het gebruik van uw gegevens in het kader van onze marketing- en reclameactiviteiten hebben wij een gerechtvaardigd belang, omdat wij u onze producten resp. de producten, die voor u van interesse zouden kunnen zijn, wensen aan te bieden. Verder kunnen wij door middel van de door de cookies gewonnen gegevens achterhalen, hoe efficiënt onze reclamecampagnes zijn, wat ons bij de planning en budgettering van onze reclame helpt. Wettelijke basis voor het gebruik van cookies voor analysedoeleinden is artikel 6 lid 1 lit. f AVG.

Communicatie en klantenservice: De gegevens die u ons meedeelt, wanneer u ons contacteert, gebruiken wij om uw aanvraag vlot en zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.

Het gebruik van uw gegevens in het kader van algemene bedrijfs- en productgerelateerde communicatie met u is in overeenstemming met ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6 lid 1 lit. f AVG. Voor zover het om een concrete serviceaanvraag gaat, volgt een gebruik van uw gegevens om een vereenkomst uit te voeren resp. om precontractuele maatregelen op uw verzoek conform artikel 6 lid 1 lit. b AVG door te voeren.

5. Worden de gegevens en informatie over mij met anderen gedeeld?

Om onze website beschikbaar te stellen en om de geschetste doeleinden te realiseren, werken wij met verschillende dienstenaanbieders samen.

Daarbij gaat het om volgende producten die wij op onze websites geïntegreerd hebben en over welke wij u aan de hand van de stand van onze kennis informeren:

 • Google-producten: Wij integreren op onze website producten van de aanbieder Google, LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, VS. Google verzamelt en bewaart gegevens over cookies die op uw computer achtergelaten worden (over cookies: zie reeds op de vorige pagina’s). Het gaat om volgende producten:
  • Google Analytics: Bij Google Analytics gaat het om een analysetool die ons uitsluitsel over het gebruik van de website geeft. Te dien einde plaatsen wij resp. plaatst Google cookies op uw computer die uw gedrag op onze website registreren en aan Google overmaken. Met behulp van deze gegevens stelt Google analyserapporten over het gebruik van onze website op. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.Wij hebben Google Analytics zodanig geprogrammeerd, dat uw IP-adres geanonimiseerd wordt. Vóór de overmaking aan de Google-servers in de VS wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Daardoor kan het niet getraceerd worden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort.Bijkomende informatie over Google Analytics verkrijgt u op http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.
  • Google Maps: om de bij u dichtstbijzijnde vestiging aan te geven en om u in staat te stellen om de weg naar onze kantoren te vinden, omvatten onze websites door Google Maps ter beschikking gestelde plattegronden. Zodra u een bezoek brengt aan een pagina van onze websites die Google Maps omvatten, zal Google informatie over uw gebruik van deze functie, zoals de datum en het tijdstip van uw bezoek, uw IP-adres en het door u door gebruikmaking van de routefunctie ingevoerde adres verzamelen, verwerken en gebruiken. Niettemin zullen wij u prioritair, in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), om uw toestemming voor de gegevensverwerking door Google verzoeken. Meer gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de verklaring inzake het privacybeleid van Google. Daar kunt u ook uw persoonlijke gegevensbeschermingsinstellingen in het gegevensbeschermingscenter wijzigen.
   Gelieve u voor gedetailleerde aanwijzingen betreffende de omgang met uw eigen, aan Google gerelateerde producten te richten tot https://support.google.com/accounts/topic/7188671?hl=en&ref_topic=3382254.
  • Google Youtube: Om aanschouwelijke voorbeelden van onze onderneming en van onze arbeidsroutines te presenteren, integreren wij video’s van YouTube, LLC 901 Cherry Avenue, 94066 San Bruno, CA, USA, een onderneming van Google. Zodra u een bezoek brengt aan een website die een YouTube-video omvat, plaatst YouTube cookies op uw apparaat. Door deze cookies krijgt YouTube informatie over uw bezoek aan onze websites en over het feit, of u de video bekeken hebt. Gelieve in acht te nemen dat wij de video’s met geactiveerde „Enhanced Data Protection Mode“ geïntegreerd hebben. Dat betekent dat YouTube de informatie niet met andere diensten van Google deelt, in het bijzonder niet met haar reclamenetwerk DoubleClick. YouTube mag deze informatie echter ook aan jouw lidaccount toewijzen indien jij lid van YouTube bent en bij jouw lidaccount geregistreerd bent. U kunt verhinderen dat YouTube de informatie aan uw lidaccount toewijst doordat u zich vóór het bezoek aan onze website van uw lidaccount uitschrijft.Via volgende link vindt u bijkomende informatie over het thema “Gegevensbescherming” bij YouTube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
 • StatusCake: Wij maken gebruik van de toepassing StatusCake van TrafficCake Limited, Third Floor, 12 East Passage, London EC1A 7LP, Verenigd Koninkrijk. StatusCake is een monitoringservice die op het gebruik en gedrag van haar componenten toezicht houdt, zodat prestatievermogen, werking, onderhoud en oplossing van fouten verbeterd kunnen worden. Te dien einde plaatst StatusCake cookies, die uw gebruik van onze website registreren, op uw computer.Bijkomende informatie over de gegevensbescherming bij StatusCake vindt u via volgende link: https://www.statuscake.com/privacy-policy/
 • Word Fence: Wij maken gebruik van de toepassing Word-Fence van Defiant, Inc., 800 5th Avenue, Suite 4100, Seattle, WA 98104, VS. WordFence is een website-veiligheidsdienst die op het gegevensverkeer op het internet toezicht uitoefent om veiligheid te maximaliseren en om kwaadwillige aanvallen af te weren. Te dien einde plaatst WordFence cookies op uw computer en traceert en bewaart IP-adressen en de locatie van de gebruikers.Bijkomende informatie over de gegevensbescherming bij WordFence vindt u via volgende link: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/

6. Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?

Wij bewaren uw ons ter beschikking gestelde gegevens slechts zolang zoals dit voor de realisatie van het gegeven doeleinde, waarvoor u ons uw gegevens overgemaakt hebt, of voor de naleving van wettelijke bepalingen noodzakelijk is.

Ingeval van logbestanden, waarvan wij gebruik maken om onze websites beschikbaar te stellen, is dit het geval wanneer de betreffende sessie beëindigd is. Logbestanden voor veiligheidsdoeleinden en als voorzorgsmaatregel tegen aanvallen op onze websites worden uiterlijk na 7 dagen geautomatiseerd gewist. De opslagduur van cookies en gelijkaardige technologieën varieert tussen 24 uren en 8 jaar.

7. Worden gegevens ook aan ontvangers buiten de Europese Unie (EU) resp. buiten de Europese Economische Ruimte overgemaakt?

Wij geven persoonsgegevens ook door aan derden resp. orderverwerkers die hun zetel in niet-EER-landen hebben. In dit geval vrijwaren wij, voordat persoonsgegevens doorgegeven worden, dat bij de ontvanger ofwel een adequaat gegevensbeschermingsniveau bestaat (bijvoorbeeld op grond van een adequaatheidsbesluit vanwege de EU-commissie voor het betreffende land, door een zelfcertificering van de ontvanger voor het EU-US-Privacy Shield of de overeenkomst van zogenaamde standaard contractuele EU-bepalingen vanwege de Europese Unie met de ontvanger) resp. dat door onze gebruikers voldoende toestemming gegeven werd.

U kunt bij ons een overzicht van de ontvangers in derde landen en een kopie van de concreet overeengekomen regelingen ter vrijwaring van het adequate gegevensbeschermingsniveau verkrijgen. Gelieve hiervoor de gegevens in de paragraaf „Contact“ in acht te nemen.

8. Welke rechten heb ik?

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht op informatie, correctie, overdraagbaarheid en schrapping van uw gegevens.

Voor zover de gegevensverwerking door een gerechtvaardigd belang gewettigd is en de gegevens voor de exploitatie van de homepage niet absoluut noodzakelijk zijn (dat geldt in het bijzonder voor logbestanden), kunt u tegen de toekomstige gegevensverwerking bezwaar maken.

Uw recht van bezwaar in verband met Google-producten: U kunt de opslag van de cookies door Google op verschillende manieren verhinderen doordat u

 • uw browser zodanig instelt, dat cookies niet geaccepteerd worden. In het bijzonder leidt de onderdrukking van cookies van derden ertoe dat u geen advertenties van externe aanbieders krijgt. Wij vestigen er echter uw aandacht op dat u in dit geval eventueel niet van alle functies van onze website in hun volledige omvang gebruik kunt maken;
 • voor het product „Google Analytics“ de door Google aangeboden Browser-Add-On via de volgende link downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de;
 • de door Google aangeboden Browser-Add-On via de volgende link downloadt en installeert om te verhinderen dat Google, met het oog op de verschijning van op gebruikers en interesses afgestemde reclame, uw interesses analyseert: http://www.google.com/settings/ads/plugin;
 • op interesses afgestemde advertenties van de aanbieders, die onderdeel van de zelfregelingscampagne „About Ads“ zijn, via de link http://www.aboutads.info/choices deactiveert, waarbij deze instelling gewist wordt wanneer u uw cookies wist.

Uw recht om bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen: Onverminderd de omschreven rechte, hebt u het recht om een bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen, in het bijzonder in de lidstaat van uw verblijfplaats, van uw werkplaats of van de plaats van de vermoedelijke inbreuk als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens tegen de AVG indruist.

De toezichthoudende autoriteit, waarbij de klacht ingediend werd, informeert de klager over de stand en de resultaten van de klacht met inbegrip van de mogelijkheid van een hoger beroep conform art. 78 AVG.

9. Contact

Gegevensbeschermingscoördinator

Iedere betrokken persoon kan zich te allen tijde met vragen en suggesties over het thema “Gegevensbescherming” tot de gegevensbeschermingscoördinator van de firma KYB Europe GmbH richten en dit ofwel per email (data.protection@kyb-europe.com) ofwel als volgt:

Datenschutzbeauftragter der KYB Europe GmbH
– persönlich –
Fritz-Vomfelde-Str. 20
40547 Düsseldorf,
Germany
Tel.: +49 (0) 211 538 059 – 174